کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

کمیته علمی اولین همایش پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک 

دکتر امین روشندل کاهو (دبیر علمی همایش ) دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر محمد رداد (دبیر اجرایی همایش) دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر وحید ابوالقاسمی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علیرضا احمدی فرد دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر حمید آقاجانی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر عبدالحمید انصاری دانشگاه یزد
دکتر غلام جوان دولویی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر آزاده حجت دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر حمید حسن پور دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر حسین خسروی  دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر مهدی رضاپور دانشگاه تهران
دکتر محمد علی ریاحی دانشگاه تهران
دکتر مهدی زارع  پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر مهرداد سلیمانی منفرد دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر حمیدرضا سیاه کوهی دانشگاه تهران
دکتر ظاهر حسین شمالی دانشگاه تهران
دکتر محمد تقی صادقی دانشگاه یزد
دکتر علیرضا عرب امیری دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علی غلامی دانشگاه تهران
دکتر عبدالرضا قدس  دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
دکتر احمد قربانی دانشگاه یزد
دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر کاوه کاوسی  دانشگاه تهران 
دکتر صادق کریم پولی دانشگاه زنجان
دکتر محمد مختاری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دکتر علی مرادزاده دانشگاه تهران
دکتر علی مرادی دانشگاه تهران
دکتر حسین مروی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر علی میثاقی دانشگاه خوارزمی
دکتر مجید نبی بید هندی دانشگاه تهران
دکتر علی نجاتی کلاته دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر حسین هاشمی دانشگاه تهران