کمیته اجرایی

صفحه اصلی > کمیته اجرایی

کمیته اجرایی اولین همایش پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک


دکتر محمد رداد (دبیر اجرایی همایش) دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر محمد عطائی (رئیس دانشکده متولی برگزاری همایش) دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر امین روشندل کاهو (دبیر علمی همایش) دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر مهرداد سلیمانی منفرد دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر حمید آقاجانی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر احمد واعظیان دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندس حمیدرضا باغزندانی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندس کیوان خیّر دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندس سارا نصری دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندس مرتضی مظهری دانشگاه صنعتی شاهرود