اخبار

1398/03/01
همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک فرصتی برای گسترش ارتباط و تبادل نظر اهل دانش و فناوری


همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک، بعنوان اولین همایش تخصصی در زمینه کاربردهای ژئوفیزیکی پردازش سیگنال و تصویر در ایران است که هدف از برگزاری آن تدارک رویدادی علمی-صنعتی با رویکرد نزدیک کردن هرچه بیشتر دانش و فناوری و ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر پژوهشگران، فناوران و صنعتگران در زمینه محورهای همایش می باشد.